Sara Milanesi's picture

Sara Milanesi

Marketing Manager, EXERGY SPA